محصولات موسسه صنعتی بدر -تجهیزات بیمارستانی
ترالی ست کثیف csr


گروه محصول : تجهیزات اتاق عمل
تاریخ : 1397/05/13


HyperLink  گرمکن ثابت


گروه محصول : تجهیزات اتاق عمل
تاریخ : 1395/06/19


HyperLink  ترالی جالگنی1


گروه محصول : تجهیزات اتاق عمل
تاریخ : 1395/03/28


HyperLink  ترالی حمل ست استریلcsr


گروه محصول : تجهیزات اتاق عمل
تاریخ : 1397/02/21


HyperLink  گرمکن پرتابل


گروه محصول : تجهیزات اتاق عمل
تاریخ : 1395/06/19


HyperLink  set A


گروه محصول : تجهیزات اتاق عمل
تاریخ : 1395/03/28


HyperLink  روتوردندان پزشکی-کلاسیک


گروه محصول : تجهیزات اتاق عمل
تاریخ : 1397/02/21


HyperLink  هود صنعتی


گروه محصول : تجهیزات اتاق عمل
تاریخ : 1395/06/19


HyperLink  ترالی خانه داری-ملحفه


گروه محصول : تجهیزات اتاق عمل
تاریخ : 1394/02/22


HyperLink  روتوردندان پزشکی- فلزی


گروه محصول : تجهیزات اتاق عمل
تاریخ : 1396/11/20


HyperLink  فایل مصرفی اتاق عمل


گروه محصول : تجهیزات اتاق عمل
تاریخ : 1395/06/17


HyperLink  ترالی تزریقات


گروه محصول : تجهیزات اتاق عمل
تاریخ : 1394/02/22


HyperLink  روتوردندان پزشکی- MDF


گروه محصول : تجهیزات اتاق عمل
تاریخ : 1396/11/20


HyperLink  ترالی A


گروه محصول : تجهیزات اتاق عمل
تاریخ : 1395/06/17


HyperLink  ترالی دارو


گروه محصول : تجهیزات اتاق عمل
تاریخ : 1394/02/22


HyperLink  کابینت دندان پزشکی


گروه محصول : تجهیزات اتاق عمل
تاریخ : 1396/11/20


HyperLink  کات نوزاد


گروه محصول : تجهیزات اتاق عمل
تاریخ : 1395/06/17


HyperLink  ترالی پانسمان


گروه محصول : تجهیزات اتاق عمل
تاریخ : 1393/07/14


HyperLink  میز گزارش نویسیCCU-ICU


گروه محصول : تجهیزات اتاق عمل
تاریخ : 1396/10/27


HyperLink  ترالی حمل غذا


گروه محصول : تجهیزات اتاق عمل
تاریخ : 1395/06/17


HyperLink  ICU


گروه محصول : تجهیزات اتاق عمل
تاریخ : 1393/04/31


HyperLink  قفسه نگهداری کاتتر


گروه محصول : تجهیزات اتاق عمل
تاریخ : 1396/08/28


HyperLink  هودشیمی


گروه محصول : تجهیزات اتاق عمل
تاریخ : 1395/04/31


HyperLink  انبار ICU


گروه محصول : تجهیزات اتاق عمل
تاریخ : 1393/04/30


HyperLink  ست آنژیوگرافی


گروه محصول : تجهیزات اتاق عمل
تاریخ : 1396/08/28


HyperLink  سکوبندی دوطرفه


گروه محصول : تجهیزات اتاق عمل
تاریخ : 1395/04/31


HyperLink  ریکاوری


گروه محصول : تجهیزات اتاق عمل
تاریخ : 1393/04/30


HyperLink  ترالی حمل ست کثیف


گروه محصول : تجهیزات اتاق عمل
تاریخ : 1396/08/28


HyperLink  میز کار پرتابل


گروه محصول : تجهیزات اتاق عمل
تاریخ : 1395/04/31


HyperLink  کابین نخ


گروه محصول : تجهیزات اتاق عمل
تاریخ : 1393/04/24


HyperLink  ترالی بیهوشی


گروه محصول : تجهیزات اتاق عمل
تاریخ : 1396/08/28


HyperLink  سکوبندی یکطرفه


گروه محصول : تجهیزات اتاق عمل
تاریخ : 1395/04/31


HyperLink  ست کامل تجهیزات اتاق عمل


گروه محصول : تجهیزات اتاق عمل
تاریخ : 1393/03/01


HyperLink  ترالی پمپ


گروه محصول : تجهیزات اتاق عمل
تاریخ : 1396/08/28


HyperLink  سکوبندی آزمایشگاهی


گروه محصول : تجهیزات اتاق عمل
تاریخ : 1395/04/31


HyperLink  اتاق استریل


گروه محصول : تجهیزات اتاق عمل
تاریخ : 1393/03/01


HyperLink  میز مایو


گروه محصول : تجهیزات اتاق عمل
تاریخ : 1396/08/28


HyperLink  CSR


گروه محصول : تجهیزات اتاق عمل
تاریخ : 1395/03/28


HyperLink  کمدآزمایشگاهی


گروه محصول : تجهیزات اتاق عمل
تاریخ : 1393/03/01


HyperLink  قلب باز


گروه محصول : تجهیزات اتاق عمل
تاریخ : 1396/08/28


HyperLink  کابینت استیل


گروه محصول : تجهیزات اتاق عمل
تاریخ : 1395/03/28


HyperLink  بخش نگهداری تجهیزات اتاق عمل


گروه محصول : تجهیزات اتاق عمل
تاریخ : 1393/03/01


HyperLink  کابین استیل


گروه محصول : تجهیزات اتاق عمل
تاریخ : 1395/12/19


HyperLink  قفسه استیل


گروه محصول : تجهیزات اتاق عمل
تاریخ : 1395/03/28


HyperLink  سینک اسکراپ


گروه محصول : تجهیزات اتاق عمل
تاریخ : 1393/03/01


HyperLink  بانک چشم-اتاق کار تمییز


گروه محصول : تجهیزات اتاق عمل
تاریخ : 1395/12/19


HyperLink  میزکار استیل


گروه محصول : تجهیزات اتاق عمل
تاریخ : 1395/03/28


HyperLink  ترالی اورژانس


گروه محصول : تجهیزات اتاق عمل
تاریخ : 1393/03/01


HyperLink  برانکارد


گروه محصول : تجهیزات اتاق عمل
تاریخ : 1395/09/09


HyperLink  ترالی اورژانس A


گروه محصول : تجهیزات اتاق عمل
تاریخ : 1395/03/28


HyperLink  انبار تجهیزات اتاق عمل


گروه محصول : تجهیزات اتاق عمل
تاریخ : 1393/03/01


HyperLink  ترالی عفونی


گروه محصول : تجهیزات اتاق عمل
تاریخ : 1395/09/09


HyperLink  ترالی جالگنی دبل


گروه محصول : تجهیزات اتاق عمل
تاریخ : 1395/03/28


HyperLink  اتاق استریل تجهیزات


گروه محصول : تجهیزات اتاق عمل
تاریخ : 1393/03/01


HyperLink  

-32

 

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به موسسه صنعتی بدر می باشد
طراحی و پیاده سازی : باتیس